subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 24 de setembro de 2009.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobación das actas das sesións que tiveron lugar o 30-7-2009 e o 24-08-2009.
  2. Aprobación inicial da modificación puntual núm. 1 do PXOM.
  3. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas entre o 28-07-2009 e o 21-09-2009.
  4. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade da Intervención municipal emitidos entre o 28-07-2009 e o 21-09-2009
  5. Mocións dos grupos municipais
  6. Rogos e Preguntas.