subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno Extraordinario do 30 de outubro de 2009.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Ratificación da urxencia.
  2. Aprobación da modificación da ordenanza fiscal que regula o imposto sobre construcións, instalacións e obras.
  3. Aprobación da modificación da ordenanza fiscal que regula o imposto sobre actividades económicas.
  4. Aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de sumidoiro.
  5. Aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de subministración de auga.
  6. Aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos urbanísticos.
  7. Aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida do lixo.
  8. Aprobación da modificación da taxa polo aproveitamento especial do dominio público.