subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 30 de xullo de 2015.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión constitutiva que tivo lugar o 13/06/2015, Acta 2015/07.
  2. Acta da sesión extraordinaria que tivo lugar o 25/06/2015, Acta 2015/08.
  3. Acta da sesión extraordinaria que tivo lugar o 17/07/2015, Acta 2015/09.
 2. Aprobar da modificación de crédito 15/15. (PLENO).


 3. II. PARTE DE CONTROL

 4. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº284 de 23/03/2015 e o 24/07/2015.
 5. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 23/03/2015 e o 24/07/2015.
 6. Dación de conta do informe de Intervención referente ao cumprimento do plan de saneamento.
 7. Dación de conta dos informes de Tesourería sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010, de 15 de xullo, de medidas de loita contra a morosidade para o pago de obrigacións da Entidade Local correspondente ao 1º e ao 2º trimestre do exercicio 2015.
 8. Dación de conta da liquidación do orzamento municipal correspondente ao exercicio 2014.
 9. Mocións dos grupos municipais.
 10. Rogos e preguntas.