subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 29 de maio de 2014.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas das sesións do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión que tivo lugar o 20/03/2014, Acta 2014/03.
  2. Acta da sesión que tivo lugar o 27/03/2014, Acta 2014/04.
  3. Acta da sesión que tivo lugar o 29/03/2014, Acta 2014/05.
  4. Acta da sesión que tivo lugar o 20/04/2014, Acta 2014/06.
  5. Acta da sesión que tivo lugar o 14/05/2014, Acta 2014/07.
  6. Acta da sesión que tivo lugar o 16/05/2014, Acta 2014/08.
 2. Aprobación inicial, se proceder, da alteración da cualificación xurídica do ben inmoble "ESCOLA DE CAMPO DE PASARELOS", "ESCOLA DE HORTA DE ARRIBA, CACHOPAL", "ESCOLA DE NENOS E NENAS DE VILARROMARÍS", "ESCOLA DE CAROLLO", "ESCOLA E LOCAL SOCIAL DE GÁNDARA", desafectándoos do dominio público e cualifiándoos como bens patrimoniais.
 3. Aprobación do Convenio de colaboración marco para a xestión compartida da promoción turística conxunta dos concellos da área de Santiago.
 4. Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola utilización da escola infantil do COncello de Oroso.


 5. II. PARTE DE CONTROL

 6. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas entre o 21/03/2014 e o 23/05/2014.
 7. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 21/03/2014 e o 23/05/2014.
 8. Mocións dos grupos municipais.
 9. Rogos e preguntas.