subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2006


Relación de Prazas

Por Decreto da Alcaldía desta Corporación da data 4 de agosto de 2006, aprobouse a Oferta de Emprego Público correspondente ás plazas que a continuación se sinalan para o ano 2006, en cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de réxime local e o artigo 18.4 da Lei 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para a reforma da Función Pública.

PERSOAL FUNCIONARIO
Grupo Clasificación Vacantes

Denominación

Forma de acceso Turno
C Escala de Adm. Xeral Subescala administrativa 1 Administrativo encargado de Negociado de Servizos xerais e Arquivo Oposición. Libre
C Escala de Adm. Xeral Subescala administrativa 1 Administrativo encargado de Negociado de Rexistro, información e atención cidadá. Consolidación de emprego. Concurso-oposición Libre.
D Escala de Adm. Xeral Subescala subalterno 1 Auxiliar notificador adscrito ao Negociado de rexistro, información e Atención cidadá. Oposición. Libre.
C Escala de Adm. Xeral Subescala administrativa 1 Administrativo adscrito ao Departamento de Intervención e Tesourería Consolidación de emprego. Concurso-oposición Libre.
C Escala de Adm. Xeral Subescala administrativa 1 Administrativo-Tesoureiro Concurso-oposición Promoción interna
C Escala de Adm. Xeral Subescala de servizos especiais 1 Auxiliar técnico biblioteca e cultura Oposición Libre.
A Escala de Adm. Especial Subescala técnica 1 Arquitecto Concurso-oposición Libre.
B Escala de Adm. Especial Subescala técnica 1 Arquitecto técnico Oposición Libre.
C Escala de Adm. Xeral Subescala administrativa 1 Administrativo adscrito á Oficina técnica de Urbanismo. Oposición Libre.
D Escala de Adm. Especial Subescala de servizos especiais 1 Cabo xefe da policía local Concurso-oposición Promoción interna
D Escala de Adm. Especial Subescala de servizos especiais 1 Garda da Policía local Oposición Libre.


PERSOAL LABORAL
Grupo Denominación Vacantes Nivel de titulación Forma de provisión Turno
IV Encarado de obras 1 Graduado escolar ou equivalente Concurso Libre
IV Oficial de 1ª 4 Estudios primarios. Concurso Libre.
V Peón 2 Estudios primarios. Concurso-oposición Libre.
V Limpador 1 Estudios primarios. Concurso Libre.
V Operario de limpeza 3 Estudios primarios. Concurso Libre.
V Conductor-tractorista 2 Estudios primarios. Concurso Libre.
V Conserxe colexio 2 Estudios primarios. Concurso Libre.
V Encargado de Pavillón 1 Estudios primarios. Concurso-oposición Libre.
II Traballador social. 1 Diplomatura en Traballo social. Concurso-oposición Libre.
III Encarado de deportes 1 BUP, COU, FP2 ou equivalente. Concurso Libre.