subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 27 de maio de 2010.


Orde do Día


  1. Aprobación das actas das sesións que tiveron lugar o 25/03/2010, o 31/03/2010 e o 08/04/2010.
  2. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización das instalacións deportivas municipais.
  3. Aprobación do inicio do expediente para nomear fillo adoptivo do Concello de Oroso a Joaquín González Iglesias, director xeral de Vegalsa-Grupo Eroski.
  4. Aprobación inicial do inventario municipal de bens.
  5. Toma de coñecemento da liquidación do orzamento municipal do ano 2009.
  6. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía entre o 19/03/2010 e o 20/05/2010.
  7. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade da Intervención Municipal ditadas entre o 19/03/2010 e o 20/05/2010.
  8. Mocións dos grupos municipais.
  9. Rogos e Preguntas.