subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 30 de xullo de 2009.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobación da acta da sesión anterior.
  2. Aprobación da nova denominación de distintas rúas en Sigüeiro.
  3. Aprobación da delegación na Deputación das competencias para a instrución de expedientes sancionadores por infracción das normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria.
  4. Aprobación da delegación na Deputación Provincial da Coruña da solicitude, perante a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios e FinanciamentoTerritorial do Ministerio de Facenda e ante os tribunais correspondentes, no seu caso, de compensación da bonificación do 95% da cota do IBI que lle corresponde pagar á sociedade concesionaria da AP-9
  5. Mocións
  6. Rogos e Preguntas.