subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 29 de xaneiro de 2009.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación, se proceder, da acta correspondente á sesión do 27-11-2008.
 2. Aprobación, se proceder, do proxecto de obras de abastecemento de auga e saneamento no vial que une os núcleos rurais de Vilalbarro e o Cruceiro coa estrada N-550.
 3. Aprobación, se proceder, do inicio do procedemento para a constitución do consorcio para a creación, xestión, explotación e mantemento da vía verde a Compostela entre os Concellos de Oroso, Ordes e Santiago de Compostela.
 4. Toma de coñecemento do funcionamento do Banco de Tempo no Concello de Oroso.
 5. Aprobación, se proceder, da conta xeral correspondente ao exercicio de 2007.
 6. Dación de contas das resolucións da Alcaldía ditadas entre o 26-11-2008 e o 27-01-2009
 7. Dación de contas dos reparos de legalidade suspensivos da Intervención municipal emitidos entre o 26-11-2008 e o 27-01-2009
 8. Mocións dos grupos municipais.
 9. Rogos e preguntas.