subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 30 de maio de 2018.


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 05/04/2018, Acta 04/2018.
  2. Acta da sesión extraordinaria do 14/05/2018, Acta 05/2018.
 2. Aprobar se procede o Plan económico-financieiro exercicios 2017-2018

 3. II. PARTE DE CONTROL

 4. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº 315/2018 do 28/03/2018 ata a nº 548/2018 do 24/05/2018.
 5. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 28/03/2018 ata o 24/05/2018.
 6. Dación de conta do informe de Tesourería sobre o estado de tramitación das facturas do primeiro trimestre do exercicio 2018.
 7. Mocións dos Grupos municipais.
 8. Rogos e preguntas.
 9. Dación de conta da renuncia á condición de concelleiro da Corporación de D. José Manuel Pérez Penas.