subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 28 de xaneiro de 2010.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación da acta da sesión que tivo lugar o 26-11-2009.
 2. Aprobación inicial da Ordenanza Xeral Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial.
 3. Aprobación inicial do Regulamento de nomeamentos e distinción do Concello de Oroso.
 4. Aprobación da modificación do Regulamento de Organización e Funcionamento da Escola Infantil Municipal do Concello de Oroso.
 5. Fondo estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local (FESL). Aprobación dos proxectos de inversión.
 6. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas entre o 18-11-2009 e o 21-01-2010.
 7. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade da Intervención Municipal entre o 18-11-2009 e o 21-01-2010.
 8. Mocións
 9. Rogos e Preguntas.