subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 25 de xaneiro de 2018.


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprovación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 30/11/2017. Acta 10/2017.
  2. Acta da sesión extraordinaria do 19/12/2017. Acta 11/2017.
 2. Aprobar o cumprimento da condición establecida pola Orde do 2 de xaneiro de 2018 de aprobación defenitivia de Modificación Puntual nº10 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Oroso ditada pola consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
 3. Aprobar se procede a rectificación anual do inventario municipal 2017. Exp. 2018/X999/000017.
 4. Aprobar se procede a modificación de Relación de Postos de Traballo do Concello para o exercicio 2018.
 5. Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras (ICIO).
 6. Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE).
 7. Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI).
 8. Aprobar a declaración de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias do fomento do emprego á obra de ampliación de explotación agropecuaria de titularidade de D. Alvaro Amadeo Rios Janeiro e a concesión dunha bonificación da cota do ICIO.
 9. Aprobar a adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e as entidades xestoras de sistemas integrados de Xestión de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.
 10. Aprobar previa ratificación da urxencia a ratificación da resolución de Alcaldía nº 63/2018 do 18/01 pola que o Concello de Oroso renuncia a formar parte da solicitude realizada pola Mancomunidade de Concellos de Ordes dunha subvención para os servizos de normalización lingüística.

 11. II. PARTE DE CONTROL

 12. Toma de coñecemento das resolución da Alcaldía ditadas que van desde a nº 124/2017 do 24/11/2017 ata a nº 66/2018 do 19/01/2018
 13. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 24/11/2017 ata o 19/01/2018.
 14. Mocións dos Grupos municipais.
 15. Rogos e preguntas.