subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 30 de novembro de 2017.


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 28-09-2017, Acta 08/2017.
  2. Acta da sesión extraordinaria e urxente do 09-11-2017, Acta 09/2017.
 2. Aprobar inicialmente o regulamento de creación, modificación e supresión de ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de oroso (Exp.2017/X999/000083).
 3. Aprobar a adxudicación directa do contrato de arrendamento entre o Organismo Público Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) e o Concello de Oroso para a posta en marcha da “Vía verde Santiago-Cerceda” no termo municipal de Oroso. (Exp.2017/C006/000012).
 4. II. PARTE DE CONTROL

 5. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº 901/2017 do 22/09/2017 ata o 1214/2017 do 24/11/2017.
 6. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 22/09/2017 e o 24/11/2017.
 7. Dación de conta do informe emitido pola Intervención e Tesoureria do Concello respecto ao estado de tramitación de facturas recibidas no terceiro trimestre de 2017.
 8. Mocións dos Grupos municipais.
 9. Rogos e preguntas.