subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 28 de setembro de 2017.


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 27-07-2017, Acta 2017/06.
  2. Acta da sesión extraordinaria e urxente do 18-08-2017, Acta 2017/07.
 2. Toma de posesión como concelleiro da Corporación de José Carlos Mosquera Boo.
 3. Aprobar provisionalmente novamente a modificación puntual nº 10 do PXOM de Oroso aos efectos de dar cumprimento da Sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no procedemento ordinario 4171/2005.
 4. Aprobar se procede a modificación de créditos por transferencia nº 15/2017.


 5. II. PARTE DE CONTROL

 6. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº 719/2017 do 19/07/2017 ata o 901/2017 do 22/09/2017.
 7. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 19/07/2017 e o 22/09/2017.
 8. Mocións dos Grupos municipais.
 9. Rogos e preguntas.