subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 27 de xullo de 2017.


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 25-05-2017, Acta 2017/05.
 2. Aprobar definitivamente o proxecto de expropiación para a obtención dos terreos precisos da finca nº 769 do plano de concentración parcelaria de Oroso-Gándara-Deixebre-Trasmonte.
 3. Recoñecemento extraxudicial de créditos por importe de 1.203,62 euros a dous particulares como consecuencia da diferencia de xustiprezo sobre expropiación forzosa no vial que une os núcleos rurais de Vilalbarro e O Cruceiro coa estrada N-550.
 4. Aprobar a modificación das bases de execución, do anexo de persoal do orzamento do ano 2017.
 5. Aprobar a Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Oroso.
 6. Aprobar a modificación de crédito por suplemento de crédito núm 11/17.


 7. II. PARTE DE CONTROL

 8. Toma de coñecemento das Resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº 456/2017 do 22/05/2017 ata a nº719/2017 do 19/07/2017.
 9. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 20/05/2017 e o 19/07/2017.
 10. Dar conta do informe de Tesourería sobre o estado da tramitación das facturas recibidas referente ao segundo trimestre do exercicio 2017.
 11. Mocións dos Grupos municipais.
 12. Rogos e preguntas.