subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 25 de maio de 2017.


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 30/03/2017, Acta 2017/03.
  2. Acta da sesión extraordinaria do 12/05/2017, Acta 2017/04.
 2. Aprobar se procede a modificación do Regulamento de Funcionamento dos Servizos Complementarios de Educación a cargo do Concello de Oroso nos colexios de educación infantil e primaria.
 3. Aprobar a ratificación da resolución de Alcaldía no 337/2017 do 20/04/2017 referente á corrección de erro detectado no acordo plenario de aprobación do plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS + 2017).
 4. Aprobar se procede a adhesión do Concello de Oroso á central de contratación da FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).
 5. Aprobar se procede a adhesión do Concello de Oroso á Asociación de Concellos do Camiño Inglés e aprobar a proposta de Estatutos.


 6. II. PARTE DE CONTROL

 7. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a no 256/2017 do 24/03/2017 ata no 455/2017 do 19/05.
 8. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 24/03/2017 e o 19/05/2017.
 9. Dar conta do informe de Tesourería sobre o estado de tramitación das facturas recibidas referente ao primeiro trimestre do exercicio 2017.
 10. Mocións dos Grupos municipais.
 11. Rogos e preguntas.