subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 30 de marzo de 2017.


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 26/01/2017, Acta 2017/01.
  2. Acta da sesión extraordinaria do 23/02/2017, Acta 2017/02.
 2. Aprobar se procede a rectificación da resolución de Alcaldia n1 124 do 08/02/2017 de renuncia á solicitude de subvención efectuada pola Mancomunidade de Ordes para o servizo de normalización lingüistica.
 3. Aprobar se procede a desafectación do tramo de camiño nº4 de camiño público existente en Senra, lugar de A Torre.
 4. Aprobar se procede a modificación da relación de postos de traballo do Concello de Oroso.
 5. Aprobar se procede inicialmente o orzamento municipal correspondente ao exercicio 2017.


 6. II. PARTE DE CONTROL

 7. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº63/2017 do 22/01/2017 ata nº 256/2017 do 24/03.
 8. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 22/01/2017 e o 24/03/2017.
 9. Dar conta da liquidación do orzamento municipal correspondente ao exercicio 2016.
 10. Dar conta do informe de Tesourería sobre o estado de tramitación das facturas recibidas referente ao cuarto trimestre do exercicio 2016.
 11. Mocións dos Grupos municipais.
 12. Rogos e preguntas.