subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 26 de xaneiro de 2017.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 24/11/2016, Acta 2016/11.
  2. Acta da sesión extraordinaria do 30/12/2016, Acta 2016/12.
 2. Aprobar se procede a rectificación anual do inventario municipal de bens e dereitos.
 3. Aprobar se procede a desafectación do tramo de camiño nº4 de camiño público existente en Senra, lugar de A Torre.


 4. II. PARTE DE CONTROL

 5. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº1070/2016 do 21/11 ata o 62/2017 do 20/01.
 6. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 21/11/2016 ata o 20/01/2017.
 7. Mocións dos Grupos municipais.
 8. Rogos e preguntas.