subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 29 de setembro de 2016.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 28/07/2016, Acta 2016/07.
  2. Acta da sesión extraordinaria do 29/08/2016, Acta 2016/08.
 2. Aprobar inicialmente se procede a modificación do regulamento de réxime interno da Escola Infantil "A Ulloa".
 3. Aprobar a recuperación da titularidade da parcela 8-2 da AR-Sector nº1 polígono 1 cedida gratuitamente á Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo para a construción dun albergue de peregrinos.


 4. II. PARTE DE CONTROL

 5. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº613/2016 do 20/07 ata o 819/2016 do 25/09.
 6. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 20/07/2016 ata o 25/09/2016.
 7. Mocións dos Grupos municipais.
 8. Rogos e preguntas.