subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 24 de novembro de 2016.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 29/09/2016, Acta 2016/09.
  2. Acta da sesión extraordinaria do 03/11/2016, Acta 2016/10.
 2. Aprobar provisionalmente a modificación puntual nº10 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de oroso aos efectos de dar cumprimento á sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no procedemento ordinario 4171/2005.


 3. II. PARTE DE CONTROL

 4. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº820/2016 do 26/09 ata o 1069/2016 do 18/11.
 5. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 26/09/2016 ata o 18/11/2016.
 6. Toma de coñecemento do informe de Intervención e Tesourería do Concello respecto do estado de tramitación das facturas recibidas no terceiro trimestre do exercicio 2016.
 7. Mocións dos Grupos municipais.
 8. Rogos e preguntas.