subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno ordinario do 28 de xullo de 2016.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 26/05/2016, Acta 2016/05.
  2. Acta da sesión extraordinaria do 30/05/2016, Acta 2016/06.
 2. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito por suplemento de crédito 7/16.
 3. Aprobar a ratificación da Alcaldía n1 500/2016 relativa á aprobación do proxecto corrixido senda peonil desde a rúa María Casares a Piñeirón (PAS 2015).
 4. Aprobar os días festivos locais de carácter retribuído e non recuperable no ámbito do termo municipal de Oroso para o ano 2017.


 5. II. PARTE DE CONTROL

 6. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº413/2016 do 23/05 ata o 612/2016 do 19/07.
 7. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 21/05/2016 ata o 19/07/2016.
 8. Dación de conta do informe de tramitación das facturas recibidas referente ao segundo trimestre de 2016.
 9. Dación da conta da liquidación do orzamento municipal correspondente ao exercicio 2015.
 10. Dación de conta do informe de intervención do cumprimento do Plan de Saneamento aprobado ao abeiro do RD-lei 5/2009 na actualidade 2015.
 11. Mocións dos Grupos municipais.
 12. Rogos e preguntas.