subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 28 de xaneiro de 2016.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión extraordinaria do 23/11/2015, Acta 2015/13.
  2. Acta da sesión ordinaria do 26/11/2015, Acta 2015/14.
  3. Acta da sesión extraordinaria do 17/12/2015, Acta 2015/15.
 2. Aprobar inicialmente a modificación puntual nº10 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Oroso aos efectos de dar cumprimento da Sentenza ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no procedemento ordinario 4171/2005.


 3. II. PARTE DE CONTROL

 4. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº1104/2015 do 20/11/2015 ata a nº64/2016 do 25/01/2016.
 5. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 20/11/2015 e o 25/01/2016.
 6. Toma de coñecemento dos informes de Tesourería sobre o estado de tramitación das facturas recibidas no terceiro e no cuarto trimestre do exercicio 2015.
 7. Toma de coñecemento da resolución de Alcadía nº 63/2016 do 22/01 pola que D.Antonio Leira Piñeiro substitue a D.Luis Rey Villaverde como 4º Tenente de Alcalde e membro da Xunta de Goberno Local.
 8. Mocións dos Grupos municipais.
 9. Rogos e preguntas.