subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 26 de novembro de 2015.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria que tivo lugar o 24/09/2015, Acta 2015/11.
  2. Acta da sesión extraordinaria que tivo lugar o 13/11/2015, Acta 2015/12.
 2. Aprobar provisionalmente a modificicación puntual nº5 (Enlace AP-9) do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de oroso resolvendo as alegacións presentadas no novo período de exposición pública.
 3. Aprobar a Conta Xeral correspondente ao exercicio económico 2014.
 4. Aprobar a modificación dun sistema local de equipamento educativo a un sistema local de equipamento socio-cultural existente no núcleo da Igrexa.
 5. Aprobar a concesión dunha bonificación fiscal do ICIO para as obras de construcción dunha Escola Infantil en Oroso.
 6. Aprobar inicialmente a supresión dunha servidume de paso inscrita sobre unha parcela de titularidade municipal denominada Escola de Oroso-Igrexa no lugar de Campo de Cabanas e recollida no inventario Municipal co número INM60048 así como a súa afectación a uso socio-cultural.
 7. Aprobar a mutación demanial do ben que figura no inventario municipal como INM60114 de terreo de depósito de auga a terreo destinado a actividade socio-cultural.
 8. Aprobar o deslinde efectuado na finca ubicada onde chaman Castiñeira, parroquia de San Mamede dos Anxeles, antiga Escola de Cachopal.
 9. Aprobar a rectificación anual do Inventario Municipal de Bens e Dereitos do Concello de Oroso para o exercicio 2015.
 10. Aprobar o regulamento de funicionamento e uso do punto limpo do Concello de Oroso.
 11. Aprobar a denominación de diversas vías do Concello de Oroso.


 12. II. PARTE DE CONTROL

 13. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº886/2015 do 21/09/2015 ata a nº1103/2015 do 20/11/2015.
 14. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 21/09/2015 e o 20/11/2015.
 15. Mocións dos grupos municipais.
 16. Rogos e preguntas.