subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 29 de xaneiro de 2015.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria que tivo lugar o 27/11/2014, Acta 2014/15.
  2. Acta da sesión extraordinaria que tivo lugar o 26/12/2014, Acta 2014/16.
 2. Aprobar se procede, e previa ratificación da súa urxencia, da modificación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais (POS 2015).
 3. Aprobación da proposta de acordo de anulación relativa ao expediente de revisión de oficio do acordo adoptado polo Pleno en data 29-04-2014, de aprobación definitiva do estudo de detalle promovido pola xunta de compensación da Área de Reparto nº 1, polígono 2, Río Carboeiro.
 4. Resolver as alegacións presentadas e no seu caso proceder á aprobación definitiva do orzamento municipal correspondente ao exercicio 2015.
 5. Aprobación inicial da Ordenanza Fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servizo de ensinanza da Aula Mentor
 6. Aprobación da concesión dunha bonificación da cota do ICIO solicitada por D. Carlos Carrillo Calvo.
 7. Aprobación da concesión dunha bonificación da cota do ICIO solicitada por Dª. Lourdes Varela Fosaco en representación de Gandería Calvo Varela SC.


 8. II. PARTE DE CONTROL

 9. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas entre o 19/11/2014 e o 22/01/2015.
 10. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 19/11/2014 e o 22/01/2015.
 11. Toma de coñecemento do informe de Tesourería de 20 de xaneiro de 2015 referente ao cumprimento dos prazos previstos legalmente para o pago de obrigacións en cumprimento do previsto no artigo 5.4 da Lei 15/2010.
 12. Mocións dos grupos municipais.
 13. Rogos e preguntas.