subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 27 de novembro de 2014.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas das sesións do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria que tivo lugar o 25/09/2014, Acta 2014/12.
  2. Acta da sesión extraordinaria que tivo lugar o 06/11/2014, Acta 2014/13.
  3. Acta da sesión extraordinaria que tivo lugar o 17/11/2014, Acta 2014/14.
 2. Aprobar se procede o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Comptencia Municipal (POS 2015).
 3. Aprobación da modificación da denominación das entidades colectivas, entidades singulares, núcleos e lugares de poboación no Padrón Municipal de Habitantes para a súa actualización ao nomenclátor oficial.
 4. Aprobación inicial da modificación puntual nº9 do Plan Xeral de ordenación Municipal do Concello de Oroso.
 5. Aprobación do nomeamento de representantes do Concello de Oroso no Consello Escolar do C.E.I.P. de Oroso.
 6. Aprobar inicialmente o regulamento de funcionamento dos servizos complementarios de educación a cargo do Concello de Oroso nos colexios de educación infantil e primaria.
 7. Aprobación inicial da Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de servizos complementarios de educación nos colexios públicos de educación infantil e primaria do Concello de Oroso.


 8. II. PARTE DE CONTROL

 9. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas entre o 19/09/2014 e o 19/11/2014.
 10. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 19/09/2014 e o 19/11/2014.
 11. Toma de coñecemento do informe de Tesourería de 10 de novembro de 2014 referente ao cumprimento dos prazos previstos legalmente para o pago de obrigacións en cumprimento do previsto no artigo 5.4 da Lei 15/2010.
 12. Mocións dos grupos municipais.
 13. Rogos e preguntas.