subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 21 de marzo de 2013.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobación, se proceder, do proxecto de expropiación para a obtención dos terreos precisos para a execución das obras do "proxecto de obras de preinstalación de alumeado público e zonas peonís no vial que une os núcleos rurais de Vilalbarro e o Cruceiro coa estrada N-550 (fase II)".
  2. Aprobación inicial, se proceder, da alteración da cualificación xurídica do ben inmoble situado na parcela 1202 do polígono 5 do plano xeral de concentración parcelaria da zona de Oroso, Gándara, Deixebre e trasmonte (Cemiterio da Penela) desafectándoo do dominio público e cualificándoo como ben patrimonial.


  3. II. PARTE DE CONTROL

  4. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas entre o 24/01/2013 e o 15/03/2013.
  5. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 24/01/2013 e o 15/03/2013.
  6. Toma de coñecemento do informe sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2012, do 5 de xullo, de modificación da Lei sobre medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, durante o cuarto trimestre do ano 2012, emitido pola Tesourería municipal o 08/03/2013.
  7. Mocións dos grupos municipais.
  8. Rogos e preguntas.