subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 31 de xaneiro de 2013.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas (PLENO)
  1. Acta da sesión que tivo lugar o 29/11/2012, Acta 10/2012.
  2. Acta da sesión que tivo lugar o 27/12/2012, Acta 11/2012.
 2. Aprobación inicial, se proceder, da denominación de varias rúas no polígono empresarial de "Oroso Pequeno".


 3. II. PARTE DE CONTROL

 4. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas entre o 26/11/2012 e o 24/01/2013.
 5. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 26/11/2012 e o 24/01/2013.
 6. Mocións dos grupos municipais.
 7. Rogos e preguntas.