subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 29 de novembro de 2012.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas
  1. Acta da sesión que tivo lugar o 27/09/2012, Acta 8/2012.
  2. Acta da sesión que tivo lugar o 05/11/2012, Acta 9/2012.
 2. Aprobación inicial do Regulamento de Réxime interior da Escola Infantil Municipal "A Ulloa".
 3. Aprobación inicial, se proceder, do Regulamento do voluntariado municipal.
 4. Aprobación inicial, se proceder, da relación de postos de traballo.
 5. Aprobación, se proceder, da substitución de representantes da Corporación nos órganos colexiados nos que aquela ten que estar representada.


 6. II. PARTE DE CONTROL

 7. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas entre o 21/09/2012 e o 26/11/2012.
 8. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 21/09/2012 e o 26/11/2012.
 9. Toma de coñecemento do informe da Tesourería Municipal do 29/10/2012 sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2012 do 5 de xullo, de modificación da Lei sobre medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
 10. Mocións dos grupos municipais.
 11. Rogos e preguntas.