subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 30 de marzo de 2012.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas
  1. Aprobación da acta correspondente á sesión do Pleno do Concello que tivo lugar o 26/01/2012, Acta 1/2012.
  2. Aprobación da acta correspondente á sesión do Pleno do Concello que tivo lugar o 02/03/2012, Acta 2/2012.
 2. Aprobación inicial, se proceder, do Regulamento orgánico do Concello de Oroso.
 3. Aprobación inicial, se proceder, da Ordenanza reguladora da utilización dos locais municipais polas asociacións veciñais, culturais, deportivas, de maiores, e asociacións sin ánimo de lucro municipais.
 4. Aprobación inicial, se proceder, da alteración da calificación xurídica do antigo centro de saúde de Sigüeiro - Oroso.
 5. Aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización da fotocopiadora municipal.
 6. Aprobación inicial da ordenanza reguladora da concesión de axudas ao transporte metropolitano na área de Santiago de Compostela
 7. Aprobación inicial da modificación da Ordananza fiscal reguladora da taxa pola utilización das instalacións deportivas municipais.
 8. Aprobación definitiva dos Orzamentos municipais para o exercicio económico do 2012.
 9. Aprobación provisional, se proceder, da modificación puntual núm.2 (Porto Avieira) do PXOM.


 10. II. PARTE DE CONTROL

 11. Toma de coñecemento da Orde do 28/02/2012 sobre aprobación definitiva da modificación puntual núm.1 do PXOM do Concello de Oroso (A COruña) na Barciela da Secretaria Xeral de Ordenanción do Territorio e Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia (RE 1170 do 01/03/2012).
 12. Toma de coñecemento dos informes de Tesourería municipal do 08/03/2012 sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2012 do 5 de xullo, de modificación da Lei sobre medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
 13. Toma de coñecemento da liquidación do Orzamento Municipal para o ano 2011
 14. Toma de coñecemento do informe da Intervención municipal do 27/03/2012 sobre o cumprimento do Plan de saneamento para os exercicios 2009-2015 que aprobou o Pleno do Concello en sesión que tivo lugar o 28/05/2009.
 15. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldia ditadas entre o 23/01/2012 e o 26/03/2012.
 16. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre 23/01/2012 e o 26/03/2012.
 17. Mocións dos grupos municipais.
 18. Rogos e preguntas.