subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 26 de xaneiro de 2012.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas
  1. Aprobación da acta correspondente á sesión que tivo lugar o 24/11/2011, Acta 16/2011.
  2. Aprobación da acta correspondente á sesión que tivo lugar o 19/12/2011, Acta 17/2011.
 2. Aprobación, se proceder, do Plan provincial de cooperación ás obras e servicios de competencia municipal (POS) 2012 da Deputación Provincial da Coruña aprobado polo Pleno do Concello o 22/11/2011.
 3. Aprobación inicial, se proceder, da modificación da Ordenanza xeral municipal reguladora da emisión de recepción de ruídos e vibracións do Concello de Oroso.
 4. Aprobación provisional, se proceder, da modificación puntual núm. 4 (Parque empresarial de Sigüeiro, Oroso) do PXOM.


 5. II. PARTE DE CONTROL

 6. Toma de coñecemento das resolucións de Alcadía ditadas entre o 22/11/2011 e o 23/01/2012.
 7. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Interención Municipal entre o 22/11/2011 e o 23/01/2012.
 8. Mocións dos grupos municipais.
 9. Rogos e preguntas.