subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 19 de decembro de 2011.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobación, se proceder, da Conta Xeral correspondente ao exercicio do 2010.
  2. Aprobación, se proceder, dunha bonificación do 95% da cota do imposto de construción, instalacións e obras á obra de construción dun centro de ensinanza infantil e primaria na finca rexistral de Oroso núm. 12.996.
  3. Toma de coñecemento da renuncia a dedicación parcial da concelleira de xuventude, promoción económica, comercio e emprego.
  4. Aprobación inicial, se proceder, da modificación da Ordenanza reguladora da taxa pola utilización das instalacións deportivas.