subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 24 de novembro de 2011.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas
  1. Aprobación, se proceder, da acta correspondente á sesión que tivo lugar o 29/09/2011, Acta 13/2011.
  2. Aprobación, se proceder, da acta correspondente á sesión que tivo lugar o 24/10/2011, Acta 14/2011.
  3. Aprobación, se proceder, da acta correspondente á sesión que tivo lugar o 03/11/2011, Acta 15/2011.
 2. Aprobación, se proceder, do Plan provincial de cooperación ás obras e servicios de competencia municipal (POS) 2012 da Deputación Provincial da Coruña.
 3. Aprobación provisional, se proceder, do informe de sustentabilidade económica e da memoria ambiental da modifiación puntual núm.1 (A Barciela) do PXOM a requerimento do Servizo de Urbanismo do Departamento Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Terrritorio e Infraestruturas da Delegación Territorial da Coruña da Xunta de Galicia do 28/10/2011 (RE 5487 do 04/11/2011).
 4. Aprobación inicial, se proceder, do Regulamento da organización do acollemento civil no Concello de Oroso.
 5. Aprobación, se proceder, da proposta de designación da representación política que participará na rede de dinamización lingüistica da Xunta de Galicia á que se adheriu o Concello de Oroso en data 27/01/2011.


 6. II. PARTE DE CONTROL

 7. Toma de coñecemento das resolucións de Alcadía ditadas entre o 24/09/2011 e o 21/11/2011.
 8. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Interención Municipal entre o 24/09/2011 e o 21/11/2011.
 9. Mocións dos grupos municipais.
 10. Rogos e preguntas.