subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 29 de setembro de 2011.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobación da acta correspondente á sesión que tivo lugar o 28/07/2011, Acta 11/2011.
  2. Aprobación da acta correspondente á sesión que tivo lugar o 15/09/2011, Acta 12/2011.


  3. II. PARTE DE CONTROL

  4. Toma de coñecemento das resolucións de Alcadía ditadas entre o 22/07/2011 e o 23/09/2011.
  5. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Interención Municipal entre o 22/07/2011 e o 23/09/2011.
  6. Mocións dos grupos municipais.
  7. Moción do grupo municipal do Partido Popular sobre o catálogo priorizado de productos farmacéuticos (RE 3771, do 23/07/2011).
  8. Rogos e preguntas.