subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Ordenanza reguladora do precio público por actividades culturais e deportivas. (B.O.P. Nº 161).


Artículo 1º . - Fundamento e natureza

De acordo co previsto no artigo 117, en relación co artículo 41, ambos da Lei 39/1988 reguladora das facendas locais, este concello procede a regulación do precio público por actividades reguladas pola presente ordenanza.

 

Artículo 2º . - Concepto

Os precios públicos regulados nesta ordenanza constituen prestacións patrimoniais de carácter público que se satisfarán polos usuarios que voluntariamente soliciten algunha das actividades culturais e deportivas organizadas polo Excmo. Concello de Oroso, tales coma talleres, cursiños, seminarios, excursións, e demáis de natureza análoga, sempre que as mesmas non sexan de solicitude ou recepción obligatoria polos usuarios e non estean reservadas á entidade local.

 

Artículo 3º . - Obligados ó pago

Están obligados ó pago do precio público regulado nesta ordenanza, quienes se beneficien das actividades prestadas por este concello a que se refiere o artigo anterior.

 

Artículo 4º . - Establecemento e contía

1. O establecemento e contía do precio público regulado nesta ordenanza será a que fixe en cada caso, a Xunta de Goberno por delegación do Pleno da Corporación, de acordo co artigo 47 da Lei 39/1988 y 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril.

2. A estos efectos, con carácter previo ó inicio da actividade, a Xunta de Goberno en base a informe previo da Intervención dos custos soportados polo concello, establecerá as tarifas concretas de cada actividade de acordo co artigo 44 da Lei 39/1988, podendo fixar precios públicos que non cubran o custe do servicio ou actividad prestado, dado que en estos casos concurren razones sociales, culturais ou de interés público que así o aconsellan, ó perseguir con estas actividades á consecución do mandato establecido na Constitución española de promoción e tutela do acceso á cultura (artículo 44).

3. Acordadas as tarifas de cada actividade, o acordo será exposto no Taboleiro de Anuncios do concello a efectos da súa publicidade.

 

Artículo 5º . - Normas de xestión.

1. A obligación do pago do precio público regulado nesta ordenanza nace dende que se inicie a realización da actividade, se ben esixese o seu depósito previo de acordo co artigo 46.1 da Lei 39/1988.

2. A estos efectos, deberase practicar polo obrigado ó pago a declaración-liquidación (autoliquidación) correspondente, ingresándose o importe do precio público nas entidades bancarias colaboradoras deste concello, e sempre antes de iniciar a actividade.

3. No suposto de que por causas non imputables ó interesado deixara de realizarse a actividade solicitada procederáse á devolución do depósito constituido.

 

Disposición derradeira

 

A presente ordenanza, unha vez aprobada definitivamente, será publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse unha vez transcorra o prazo previsto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e manterase en vigor mentres no se acorde a súa derrogación ou modificación expresa.