subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Ordenanza Fiscal reguladora de subministro de augas. (B.O.P. Nº 298).


Artigo 3. Tarifas

Fixanse as seguintes tarifas:

Aboados domésticos

De 0 a 10 m³/mes: 0,332948839 €/m³

Más de 10 m³/mes: 0,419648205 €/m³

Aboados industriales

De 0 a 10 m³/mes: 0,332948839 €/m³

Más de 10 m³/mes: 0,489589572 €/m³

Disposición final

A presente ordenanza fiscal, aprobada a súa redacción definitiva polo Pleno do Concello, entrará en vigor ó día 1 de xaneiro de 2008 unha vez publicada no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas”.