subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Ordenanza Fiscal reguladora do servicio de alcantarillado. (B.O.P. Nº 298).


ARTIGO 5. TARIFAS

Fíxanse as seguintes tarifas:

a) Aboados do servicio de auga

Aboados domésticos

De 0 a 10 m³/mes: 0,29070472 €/m³

Más de 10 m³/mes: 0,36634846 €/m³

Aboados industriales

De 0 a 10 m³/mes: 0,29070472 €/m³

Más de 10 m³/mes: 0,42802721 €/m³

b) Aboados só ó servicio de saneamento

Cota trimestral: 8,72812406 €/trimestre

c) Limpeza fosas sépticas

Por limpeza: 34,9124962 € limpeza

Disposición final

A presente ordenanza fiscal, aprobada a súa redacción definitiva polo Pleno do Concello, entrará en vigor ó día 1 de xaneiro de 2008 unha vez publicada no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas”.