subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Campamento Xuvenil a Devesa - Ribadeo.

O campamento xuvenil de verán está destinado a nenos e nenas de 7 a 14 anos de idade, e terá lugar no Campamento da Devesa (Ribadeo) dende o 18 ata o 29 de agosto.
Durante o campamento levaranse a cabo actividades como: rutas de senderismo, actividades multiaventura, actividades nauticas, excursións, rutas en barco, xogos e cancións...
Os prezos inclúen todo:

 • desprazamento ata o campamento
 • actividades
 • aloxamento e manutención

As prazas son limitadas e terán preferencia os/as emppadroados/as no Concello).

Prazo de inscrición:
Ata completar as prazas.

PREZOS

 • Empadroados: 140 €
 • Non Empadroados: 190 €

INFORMACIÓN E INSCRICIÓN
A formalización das solicitudes farase no Centro Cultural de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
A documentación que se debe presentar é a seguinte:

 • Solicitude de Inscrición
 • Anexo 1
 • Autorización de reportaxes de imaxe e son (Anexo 2)
 • Autorización recollida por outras persoas, se procede (Anexo 3)
 • Fotografía tamaño carné
 • Fotocopia tarxeta sanitaria
 • Informe ou certificado médico se fose o caso de padecer algunha enfermidade, minusvalía, intolerancia ou alerxia ou tomar algún medicamento
 • Xustificacnte de pago (Pagamento) - Tributos OnlineMergúllate na Cultura.

O Departamento de Cultura do Concello de Oroso vén de preparar un intenso programa cultural para o mes de xuño: Exposicións, teatro, gala da cultura, observatorios astronómicos, ... estarán a disposición de todos os veciños e veciñas do concello.

Programa

 • EXPOSICIÓN OBRADOIROS CULTURAIS
  Data: Do 25 de maio ao 10 de xuño
  Lugar: Centro Cultural
  Xoves 25 de maio ás 20 h. acto de inauguración

 • Presentación GUÍA DO CAMIÑO INGLES DA CORUÑA A SANTIAGO DE COMPOSTELA
  Data: 26 de maio ás 20:30 h.
  Lugar: Centro Cultural

 • GALA DA CULTURA
  Data: venres 2 de xuño ás 20:30 horas.
  Lugar: Centro Cultural

 • Espectáculo para bebés TITEREFICCIOS "CHOVE"
  Data: sábado 3 de xuño ás 12 horas
  Lugar: Centro Cultural
  Inscricións no 981 690 903

 • OBRADOIRO DE TEATRO INFANTIL
  “OS AMANTES DE NÁPOLES”
  Versión libre adaptada da obra "O achado do Castro", de Manuel Núñez Singala. Adaptación e dramaturxia de Anna G. Reig.
  Data: mércores 14 de xuño ás 20 horas
  Lugar: Centro Cultural

 • FESTIVAL DE FIN DE CURSO DA GARDERÍA “A ULLOA”
  Data: venres 16 de xuño ás 18 horas
  Lugar: Centro Cultural

 • Concerto COMBOS DA ESCOLA DE MÚSICA
  Data: sábado 17 de xuño ás 20 horas
  Lugar: Praza de Isaac Díaz Pardo

 • Teatro en familia
  ANPA O CARBOEIRO “MENUDA TROITA”

  Data: venres 23 de xuño ás 18 horas
  Lugar: Centro Cultural

 • Proxección ao aire libre "EL DESCONOCIDO"
  Data: martes 27 de xuño ás 22:30 horas
  Lugar: Praza de Isaac Díaz Pardo
  Idade: para maiores de 12 anos

 • MAGO ROMÁN "O MAGO ILUSIONISTA"
  Data: mércores 28 de xuño ás 19 horas
  Lugar: exterior da piscina municipal

 • Concerto FIN DE CURSO DA ESCOLA DE MÚSICA
  Data: venres 30 de xuño ás 19 horas
  Lugar: Centro Cultural

 • Concerto
  FAMILIA CAAMAGNO
  MALANDRÓMEDA
  OH! AYATOLLAH
  Data: venres 30 de xuño a partir das 22 horas
  Lugar: alameda de Góis


Concurso de escaparatismo de Nadal 2016.

O Concello de Oroso, baixo o lema “Este Nadal merca nos negocios locais” pon en marcha unha campaña de promoción do pequeno e mediano comercio co fin de incentivar as compras nos negocios do concello nestas datas de Nadal. Para iso, organizamos o primeiro concurso de escaparates de Nadal, no que poderán participar todos aqueles establecementos e comercios do concello axustándose ás seguintes BASES:


Primeira.- Obxectivos
Esta iniciativa ten como obxecto premiar o esforzo dos/as participantes no coidado da imaxe comercial dos seus establecementos.

Segunda.- Requisitos dos/as participantes
Poderán participar no concurso de escaparatismo os/as titulares dun establecemento comercial no termo municipal de OROSO, sexan persoas físicas, xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, incluso carecendo de personalidade xurídica, poidan ser susceptibles de participar no concurso. Neste último caso, deberán nomear un ou unha representante con poderes suficientes para cumprir coas obrigas derivadas da participación.

Os escaparates deberán estar preparados ás 19.00 horas do mércores 14 de decembro de 2016, momento a partir do cal poderá realizarse a visita por parte do xurado. Os escaparates non poderán desmontarse antes do 6 de xaneiro de 2017, co obxecto de que poidan contemplarse durante as festas de Nadal.

Os comercios participantes están obrigados a manter o escaparate iluminado e nas condicións que lle permitan ao xurado valoralo no seu conxunto así como manter a iluminación, cando menos, ata as 22.00 horas dos días de Nadal establecidos nas bases.

Terceira.- Prazo de presentación de solicitudes e documentación
As solicitudes de participación presentaranse mediante o modelo do Anexo I acompañado dos seguintes documentos:
1. Copia do NIF do/a solicitante, no caso de ser persoa física ou representante a que fai referencia a base segunda.
2. CIF da entidade, no caso de persoas xurídicas, así coma o NIF do/a presidente/a ou representante destas.
3. Copia de alta na epígrafe correspondente do IAE e xustificante do último recibo de pagamento ou declaración de exención (Anexo II).
4. Declaración responsable de non estar incurso/a en causa que impida ser beneficiario/a de subvencións públicas e de estar ao corrente das obrigas tributarias e da seguridade social (Anexo II).

Os impresos (Anexos I e II) estarán á disposición dos/as interesados/as na páxina web www.concellooroso.com e no Rexistro Xeral do Concello, onde poderán presentarse as solicitudes desde o día 1 de decembro ata o día 14 de decembro, ambos os dous incluídos, en horario de luns a venres de 08.30 h a 14.00 h.

Coas solicitudes os/as interesados/as acompañarán os documentos e informacións determinados na norma ou convocatoria, salvo que os documentos esixidos xa estiveran en poder de calquera órgano da administración actuante; neste caso o/a solicitante poderá acollerse ao establecido no art. 35.f) da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sempre que se faga constar a data e o órgano ou dependencia en que foron presentados ou, no seu caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento ao que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle ao/á solicitante a súa presentación, ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos aos que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

A presentación da solicitude de participación no Concurso de Escaparatismo por parte do/a interesado/a levará consigo a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellaría competente en materia de economía e facenda da Xunta de Galicia.

O/a solicitante poderá denegar expresamente o consentimento, para o que deberá presentar nese caso a certificación nos termos previstos regulamentariamente.

Cuarta.- Órgano competente para a instrución e resolución
O órgano instrutor do procedemento será o concelleiro delegado de Comercio.
O órgano competente para resolver será a Xunta de Goberno Local.

Quinta.- Criterios de valoración
O tema para desenvolver será alegórico co ambiente propio das Festas de Nadal e valoraranse as candidaturas tendo en conta especialmente os seguintes criterios:
a) Calidade artística
b) Composición
c) Iluminación
d) Utilización de elementos tradicionais do Nadal no contorno dos escaparates
e) Orixinalidade do escaparate
f) Uso do galego
g) Esforzo e dedicación do/a promotor/a no resultado

Sexta.- Xurado
O xurado estará integrado polos seguintes membros:
- Un ou unha representante da hostalería local
- Un ou unha representante da Mesa de Comercio local
- Un ou unha representante da Asociación de comerciantes
- Tres representantes do Concello de Oroso

De cada escaparate participante colgarase unha foto no Facebook oficial do Concello de Oroso, e abrirase un prazo de votación entre o 15 de decembro de 2016 e o 4 de xaneiro de 2017. O escaparate que máis “gústames” rexistre na súa fotografía, será agasallado cunha cea nun restaurante do concello.

Entre todas as persoas que voten en Facebook, facendo clic en “Gústame”, sortearase un vale por unha cea para dúas persoas nun restaurante do concello.

As decisións do xurado serán inapelables e adoptaranse por maioría simple.

Sétima.- Dotación dos premios
Concederanse tres premios e distribuiranse do seguinte xeito entre os proxectos que obteñan unha maior puntuación segundo o ditame do xurado:
-Primeiro premio: 300 euros.
- Segundo premio: 200 euros.
- Terceiro premio: 100 euros.

O acto de entrega dos premios será o día 10 de xaneiro de 2017 ás 21:00h no Salón de Plenos do Concello de Oroso. Avisarase a todos os comercios participantes así coma aos gañadores mediante chamada telefónica e publicación na páxina web do Concello.

Oitava.- Protección de datos
Os datos de carácter persoal recollidos na documentación entregada polos/as participantes serán tratados en conformidade coa Lei orgánica 15/99, de protección de datos de carácter persoal, e normativa acorde. Estes datos recóllense temporalmente coa finalidade de valorar as candidaturas á convocatoria de premios.

Novena.- Aceptación
A concorrencia nesta convocatoria supón a plena aceptación destas bases.

Décima.- Publicidade
Na publicidade dos premios deberán constar os logotipos do Concello de Oroso, inseridos ao final destas bases. A comunicación privada que realicen os establecementos en relación con esta iniciativa deberá incluír tamén os referidos logos, sempre que sexa comunicación en medios visuais. Para estes efectos, desde a concellaría facilitaranse, con carácter previo, os logotipos correspondentes, e estarán os/as beneficiarios na obriga de empregalos en toda a publicidade gráfica e audiovisual prevista, sempre antes de ordenar a impresión e difusión, e atender ás indicacións que se formulen.

Undécima.- Fin da vía administrativa
O acto de resolución da subvención esgota a vía administrativa. De acordo co que dispón o artigo 116 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, poderá interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante o alcalde deste Concello, no tempo dun mes, que se debe contar desde o día seguinte da recepción da notificación, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña.

Duodécima.- Normativa aplicable
Para todo o non previsto expresamente nas presentes bases aplicaranse a Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e a Lei 9/2007, de 2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.


ANEXO I: Solicitude de inscrición.
Concurso de postais de Nadal con mensaxe 2016.

PREMIADOS


 • CATEGORIA de 4 a 6 anos
 • Gañadora: Elba Carrillo Mosquera

  postais

  Que un sorriso sempre nos acompañe.
 • CATEGORIA de 7 a 9 anos
 • Gañador: Sergio Souto Seoane

  postais
   

  Boas Festas.

 • CATEGORIA de 10 a 13 anos.
 • Gañadora: Leo Avila Castro

  postais

 • CATEGORIA máis de 14 anos.
 • Gañadora: Mª José García Rodríguez

  postais
Bases:

 • As postais terán como máximo as seguintes dimensións: 21 x 15
 • Poden entregarse na técnica que cada un considere oportuna pero deben incluír unha mensaxe de felicitación orixinal e escrita en lingua galega
 • Cada participante poderá presentar un máximo de 2 postais
 • No caso de non presentarse un mínimo de 3 postais por cada categoría o xurado pode declarar esa categoría deserta

Categorías
Establécense catro categorías:

 • De 4 a 6 anos
 • De 7 a 9 anos
 • De 10 a 13 anos
 • Máis de 14 anos

Premios
Os/as gañadores/as de cada categoría gañarán un lote de libros.

Onde entregar a postal
As postais entregaranse na biblioteca municipal no seguinte horario: De luns a venres : 09:30 a 13:30 e de 16:30 a 21:00 e sábados de 10:00 a 13:00.

Prazo de entrega:
Ata o 15 de decembro ás 21:00h.

Entrega de premios:
OS PREMIOS ENTREGARANSE O DÍA 05/01/2017 ANTES DA RECEPCIÓN DOS REIS MAGOS DE ORIENTE NO PAVILLÓN MUNICIPAL.Summer Camp 2017.

O Concello de Oroso e Escuela ConTalento poñen en marcha o Summer Camp 2017. Un campamento dirixido a nenos e nenas en idade escolar (3 a 12 anos).

Summer Camp 2017

 • Datas, horarios e prezos
 • Do 26 ao 30 de xuño
  • 9:00 a 14:00 = 25€
  • 7:30 a 15:30 = 40€
  Do 6 ao 14 de xullo
  Do 17 ao 31 de xullo
  Do 1 ao 14 de agosto
  Do 17 ao 31 de agosto
  • 9:00 a 14:00 = 45€
  • 7:30 a 15:30 = 65€
  Do 1 ao 8 de setembro
  • 9:00 a 14:00 = 35€
  • 7:30 a 15:30 = 50€
 • Prezos días soltos
 • 9:00 a 14:00 = 6€
  7:30 a 15:30 = 8€
 • Outros prezos
 • hora adicional = 5€

  almorzo = 2€
  xantar = 5€
  merenda = 3€
 • Inclúe merenda media maña
 • Aberto de 7:30 a 22:30
 • Posibilidade doutros horarios e necesidades (consultar)

Información e inscricións

 • Concello de Oroso
  • Centro Cultural (981 690 903)
 • Escuela ConTalento
  • C/Carboeiro, 9 baixo (Sigüeiro)
  • (881 981 905 - 669 956 427)Carnival Camp.

O Concello de Oroso e Escuela ConTalento poñen en marcha o Carnival Camp 2017. Un campamento dirixido a nenos e nenas en idade escolar (3 a 12 anos).

Carnival Camp

 • Datas: luns 27 de febreiro e mércores 1 de marzo.
 • Prazo de inscrición: Inscrición previa
 • Prezos:
  • 9:00 a 14:00 horas: 12 € os dous días
  • Almorzo: 2 €
  • Xantar: 5 €
  • Merenda: 3 €
  • Hora adicional: 2 €
 • Aberto de 7:30 a 15:30
 • Posibilidade doutros horarios (consultar)

Información e inscricións

 • Concello de Oroso
  • Centro Cultural (981 690 903)Christmas Camp 2015.

O Concello de Oroso e Escuela ConTalento poñen en marcha o Christmas Camp 2015. Un campamento dirixido a nenos e nenas en idade escolar (3 a 12 anos).

Happy Halloween Camp

 • Datas: 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 de decembro de 2015 e 4, 5 de xaneiro de 2016.
 • Prazo de inscrición: Inscrición previa
 • Prezos:
  • 9:00 a 14:00 horas: 60 €
  • 7:30 a 15:30 horas: 80 €
  • Almorzo: 2 €
  • Xantar: 5 €
  • Merenda: 3 €
 • Aberto de 7:30 a 15:30
 • Posibilidade doutros horarios (consultar)

Información e inscricións

 • Concello de Oroso
  • Centro Cultural (981 690 903)
 • Escuela ConTalento
  • C/Carboeiro, 9 baixo (Sigüeiro)
  • (881 981 905 - 669 956 427)Concurso de postais de Nadal con mensaxe 2015.

PREMIADOS


 • CATEGORIA de 4 a 6 anos
 • Gañadora: Ainoa Rouco González

  postais

  Que o mundo se encha de Amor.
 • CATEGORIA de 7 a 9 anos
 • Gañador: Mario Suárez Géndre

  postais
   

  Bo Nadal.

 • CATEGORIA de 10 a 13 anos.
 • Gañadora: Estela Brocos Otero

  postais

  Bo Nadal

 • CATEGORIA máis de 14 anos.
 • Gañadora: Guadalupe García Ferreiro

  postais

  Amor e Paz dende Galiza
Bases:

 • As postais terán como máximo as seguintes dimensións: 21 x 15
 • Poden entregarse na técnica que cada un considere oportuna pero deben incluír unha mensaxe de felicitación orixinal e escrita en lingua galega
 • Cada participante poderá presentar un máximo de 2 postais
 • No caso de non presentarse un mínimo de 3 postais por cada categoría o xurado pode declarar esa categoría deserta

Categorías
Establécense catro categorías:

 • De 4 a 6 anos
 • De 7 a 9 anos
 • De 10 a 13 anos
 • Máis de 14 anos

Premios
Os/as gañadores/as de cada categoría gañarán un lote de libros.

Onde entregar a postal
As postais entregaranse na biblioteca municipal no seguinte horario: De luns a venres : 09:30 a 13:30 e de 17:00 a 20:00 e sábados de 10:00 a 13:00.

Prazo de entrega:
Ata o 15 de decembro ás 20:00h.

Entrega de premios:
OS PREMIOS ENTREGARANSE O DÍA 05/01/2016 ANTES DA RECEPCIÓN DOS REIS MAGOS DE ORIENTE NO PAVILLÓN MUNICIPAL.Días verdes de Oroso.

Esta iniciativa pretende concienciar aos cidadáns da necesidade de preservar a Natureza cun cambio de actidude que propicie un encontro máis respectuoso co noso Medio Ambiente.
Na actualidade ao longo do noso municipio podemos encontrar numerosas zonas que tranquilamente poderían levar o nome de "vertedoiros incontrolados" e que dende o Concello e xunto con voluntarios e voluntarias queremos erradicar totalmente lanzando estas xornadas de recollida de lixo ao longo de todo o municipio.

Aqueles veciños e veciñas que desexen colaborar na limpeza e recollida de lixo poderá facelo inscribíndose na casa do Concello ou ben por teléfono 981 691 478. A iniciativa contará coa participación dos alumnos e alumnas do IES de Oroso e do CEIP de Oroso.

Programa

09:15 horas - Recollida do alumnado
09:45 horas - Proxección dun video e breve charla
10:30 horas - Distribución dos grupos e traslado aos lugares indicados
13:15 horas - Traslado dos alumnos/as ao IES
Campamento Halloween.

O Concello de Oroso e Escuela ConTalento poñen en marcha o Happy Halloween Camp. Un campamento dirixido a nenos e nenas en idade escolar (3 a 12 anos).

Happy Halloween Camp

 • Datas: 30 de outubro de 2015.
 • Prazo de inscrición: Inscrición previa
 • Prezos:
  • 5 horas: 6 €
  • 8 horas: 8 €
  • Almorzo: 2 €
  • Xantar: 6 €
  • Merenda: 3 €
 • Aberto de 7:30 a 15:30
 • Posibilidade doutros horarios (consultar)

Información e inscricións

 • Concello de Oroso
  • Centro Cultural (981 690 903)
 • Escuela ConTalento
  • C/Carboeiro, 9 baixo (Sigüeiro)
  • (881 981 905 - 981 690 944 - 669 956 427)Outono Cultural.


SETEMBRO


O MEU AVÓ É MAGO

Venres 30 ás 18.00 h

Máxia cómica con Mundo Mandarina co espectáculo "O meu avó e mago"
No centro cultural de Sigüeiro.
Dirixido ao público familiar.


OUTUBRO


FEO

Domingo 2 ás 18.00 h

Teatro infantil a cargo de Caramuxo Teatro co espectáculo "Feo".
No centro cultural.
Dirixido ao público familiar.


MÁTAME QUE EU NON PODO

Venres 7 ás 21.00 h

Teatro adultos/as coa compañía Ateaco.
No centro cultural
Dirixido ao público adulto.


EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Do luns 10 ao luns 24

Exposición fotográfica da asociación SAHEBBI (asociación sen ánimo de lucro e de apoio ao pobo Saharaui).
No centro cultural


XORNADAS MICOLÓXICAS

Sábado 22

Máis información e inscricións no centro cultural


DÍA DA BIBLIOTECA

Luns 24 ás 18.00 h

Actuación da Tropa de Trapo co espectáculo "O ritmo do camiño".
No centro cultural.
Dirixido ao público familiar.


TEATRO "DEP"

Venres 28 ás 21.00 h

A compañía MALASOMBRA presenta o espectáculo "DEP" no centro cultural.
Dirixido á poboación a partir de 12 anos.


EXPOSICIÓN XIV CERTAME DE ARTES PLÁSTICAS ISAAC DÍAZ PARDO

Do 28 de outubro ao 13 de novembro

No centro cultural de Sigüeiro.


BAILE DE MAIORES

Sábado 29 ás 19.30 h

No centro cultural de Sigüeiro.
Dirixido á 3ª idade


FESTA DO SAMAÍN

Luns 31 de 17.00 a 20.00 h

Animación terrorífica, obradoiros de maquillaxe fantasmagórico, e fotomatón do Samaín.
No centro cultural.
Dirixido ao público familiar.


ENTREGA DE CABAZAS

Venres 28 e sábado 29

Entrega a túa cabaza decorada con temática do Samaín e recibirás un agasallo!!!
As cabazas estarán expostas no centro cultural.


HALLOWEEN CAMP

Do luns 31 de outubro ao mércores 2 de novembro

Programa de conciliación da vida laboral e familiar.
(Ver publicidade específica)NOVEMBRO


A ALFOMBRA MÁXICA

Sábado 5
Pase 1 ás 11.00 h

Pase 2 ás 12.00 h

Babaluva co espectáculo "A alfombra máxica".

No centro cultural
Dirixido a bebés de 0 a 3 anos.
Inscrición previa no centro cultural. Prazas limitadas.


BIBALVOS COMO GALEGOS

Venres 11 ás 21.00 h

Fran Rei e Pedro Brandariz co espectáculo "Bibalvos como galegos" .
No centro cultural de Sigüeiro.
Dirixido ao público adulto


LUPPO

Domingo 20 ás 18.00 h

BAOBAB Teatro co espectáculo "Luppo".
No centro cultural de Sigüeiro.
Dirixido ao público familiar.


BAILE DE MAIORES

Sábado 26 ás 19.30 h

No centro cultural de Sigüeiro.
Dirixido á 3ª idadeDECEMBRO


Ver publicidade específica do Nadal Oroso 2016/2017)

CONCURSO DE POSTAIS DE NADAL CON MENSAXE

Prazo máximo para entregar as postais ata o 15 de decembro no centro cultural.
Dirixido a maiores de 4 anos.


FESTIVAL DA GARDERÍA MUNICIPAL A ULLOA

Venres 16 ás 18 h

No centro cultural de Sigüeiro.


FESTIVAL DO CRA E VISITA DOS PAXES REAIS

Mércores 21 en horario de mañá

No centro cultural de Sigüeiro.Comedor Escolar CEIP Camiño Inglés.

Dende o departamento de cultura e ensino do Concello de Oroso queremos mellorar e optimizar o servizo de Comedor Escolar no CEIP Camiño Inglés, o obxectivo é darlle continuidade para o próximo curso escolar 2017/18.

Para os que xa estades utilizando o servizo, a continuación explicamosvos como serían os pasos a seguir para matricular o/a voso/a fillo/a para o vindeiro curso:
- Prazo: Do 1 ao 15 de xuño de 2017 – Renovación de matrículas e inscricións de irmans de alumnos matriculados no curso anterior.
- Do 16 en adiante matrículas novas ata cubrir prazas (mesma documentación que para as renovacións e pago tamén da matrícula de 20€)

 • Matrícula (folla de inscrición)
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria
 • 1 fotografía tamaño carné
 • Carta domiciliación (as mensualidades serán cobradas polo Concello de Oroso mediante domiciliación bancaria)
 • Xustificante de pago da matrícula. O pago realizaranse a través da páxina web: www.concellooroso.com no apartado de tributos on line, é imprimindo o resgardo de pagamento para adxuntalo coa folla de matrícula
 • Certificado ou informe médico se o/a usuario/a padece algunha enfermidade, intolerancia, alerxia a ter enconta pola empresa encargada do servizo de comedor
 • Documentación acreditativa de ser familia numerosa se é o caso
 • Fotocopia dos DNI dos progenitores ou tutores así como das persoas autorizadas

 • O importe da matrícula é de 20€ e non é reembolsable
 • O importe da mensualidade será de 55€.
 • O importe para os días soltos será de 5€/dia.
 • Aplicaranse os descontos nas familias numerosas unicamente nas mensualidades
 • Máis información e recollida de documentación no centro cultural
 • Esta documentación deberá presentarse no rexistro municipal do Concello de Oroso no prazo sinalado anteriormente (do 1 ao 15 de xuño no caso das renovacións e a partir do 16 de xuño en adiante ata cubrir prazas para as matrículas novas)
 • No caso das matrículas novas se o curso estivese empezado hai que formalizar a matrícula 3 días antes do comezo no servizo de comedor para poder facer os trámites oportunosConcurso de selfies.

Formulario de inscrición:Bases do concurso:

As bases polas que se rexerá o Concurso de Selfies son:

Primeira
Poderán participar todas as persoas interesadas, sempre e cando cumpran os requisitos establecidos.
Tratase de que os participantes se fagan autofotos ou máis coñecido como selfies, en solitario ou en grupo nalgún punto do concello de Oroso e as presenten ao concurso.

Segunda
O concurso está dirixido á xuventude entre 12 e 25 anos residentes no concello de Oroso e que presenten imaxes propias, orixinais e inéditas.

Terceira

 • Cada participante poderá prensentar un máximo de 3 selfies (cada selfie levará un titulo ou nome) que cumplan os requisitos descritos nas bases.
 • Non se admitirán imaxes ofensivas, discriminatorias, racistas e en xeral que poidan ferir sensibilidades.
 • Valorarase a orixinalidade e contido estético das mesmas.

Cuarta
O prazo de presentación das fotografías concluirá o día 6 de maio de 2015 e o resultado comunicarase o día 19 de maio de 2015.
As votacións por parte dos usuarios serán do 8 ao 15 de maio na Aula de Xuventude de luns a venres de 5 a 8, enseñando ao responsable o DNI, as votacións son abertas, pode votar quen queira, pero soamente o poderá facer unha vez.

Quinta
As imaxes deberán ser enviadas ao seguinte correo electrónico xuventude@concellooroso.com.
Aportando datos persoais e de contacto, no caso dos participantes que sexan menores de idade será necesaria unha autorización do pai/nai/titor/titora para a difusión das imaxes (cubrir solicitude de participación)
As fotos poden ser tomadas en calquera situación e momento, solo co requisito de que sexa no concello de Oroso.
Unha vez rematado o prazo de entrega das fotos, un xurado fará unha selección das mellores imaxes, para crear unha exposición na aula da xuventude.
Unha vez expostas e abertas ao público, será este cos seus votos quen decida o gañador final. As datas nas que se expoñerán para votar serán do 8 de maio ao 15 de maio no horario da Aula da Xuventude de 17 a 20h.

Sexta
Os participantes autorizan que os seus datos persoais se incluan nun ficheiro cuio responsable e a concelleria de xuventude do concello de Oroso, que os utilizará para xestionar o concurso, para contactar cos gañadores, entrega de premios e enviarlle comunicacións posteriores. Estos datos serán tratados de xeito confidencial conforme a lei orgánica 15/1999 de protección de datos persoais.

Sétima
A resolución farase efectiva o día 19 de maio de 2015 unha vez feito o reconto dos votos.

Oitava
O premio para o/a gañador/a será:
Gañador: Cea para dúas persoas no Café de Manuela.

Novena
A participación no concurso significa a aceptación destas bases.I edición do Concurso Infantil de Tapas frías do Concello de Oroso.

Bases do Concurso

BASE PRIMEIRA: Obxecto do Concurso
O obxecto primordial do Concurso é lúdico e con afán participativo pasando a unha segunda orde o carácter competitivo. Organízase encadrado dentro do Concurso de tapas “ De tapa en tapa” que se vén realizando anualmente, e ten o espírito dun obradoiro infantil co engadido de iniciar os temas culinarios nos máis pequenos así como fomentar os bos hábitos alimentario.

BASE SEGUNDA: Participantes
Poderán concursar todos os nenos e nenas (empadroados/as en Oroso) con idades comprendidas entre os 5 e os 12 anos, ambos incluídos.

BASE TERCEIRA: Datas e duración do Concurso
Esta primeira edición do concurso infantil de tapas de Oroso levarase a cabo o día 18 de abril de 2015, dando comezo ás 10.30h , polo que a hora de presentación dos participantes deberá ser ás 10.00h.
Os participantes terán 1 hora e 40 minutos para a realización das tapas. Prazo de inscricións: Ata o 14 de abril.

BASE CUARTA: Desenvolvemento do Concurso
Cada participante deberá facer a inscrición dentro do prazo previsto e ao mesmo tempo que presenta esta deberá achegar a receita da tapa coa que participará no concurso e que posteriormente deberá elaborar in situ o día do concurso. A receita deberá levar especificados os ingredientes así como tamén a forma de elaboración. Durante a xornada do concurso os participantes terán de máximo unha hora e corenta minutos para elaborar a tapa, e un monitor prestaralles asistencia se o precisan.

BASE QUINTA: Ingredientes a utilizar
Bases: Pan, tortaletas de follado, medias noites, tostas
Friames: Queixos, chourizo, xamón York, salchichón
Salsas: Maionesa, mostaza, mel, salsa de tomate, iogur natural
Verduras: Leituga, cogombro, cebola , limón
Doce: Chocolate, nata, marmelo
Froitas: Amorodos, plátanos, laranxas, mazás
Outros: Atún, olivas, ovos cocidos, surimi, azucre, sal, aliño.

Calquera outro ingrediente que sexa necesario deberá constar na receita da tapa presentada.

BASE SEXTA: Valoración da tapa
Valoraranse aspectos como a presentación, a orixinalidade e por suposto o sabor, así como tamén o aproveitamento responsable dos ingredientes.

BASE SÉPTIMA: Número de tapas
Deberán realizar 3 unidades da mesma tapa para ser valorada polos membros do xurado.

BASE OITAVA: O Xurado
O xurado estará composto por tres membros que degustarán as tapas e puntuarán tendo en conta a base sexta, (valoraranse aspectos como a presentación, a orixinalidade e por suposto o sabor, así como tamén o aproveitamento responsable dos ingredientes.) Unha vez deliberase o xurado daranse a coñecer os/as gañadores/as ( 1º, 2º e 3º).

BASE NOVENA: Premios
Os premios serán os seguintes:

1º Premio: Diploma+ Trofeo+ Vale por importe de 70 euros na Tenda de Deportes Equip@t Sigüeiro
2º Premio: Diploma+ Trofeo+ Vale por importe de 40 euros na Librería Aula 10
3º Premio : Diploma+ Trofeo+ Libro de receitas de cociña MasterChef Junior

Todos os participantes terán un obsequio só por participar.

BASE DÉCIMA: Entrega de premios
Os premios serán entregados unha vez escoitado o faio do xurado.

BASE DÉCIMO PRIMEIRA: Aceptación das bases
A participación no concurso significa a aceptación destas bases.Torneo Amigable Fútbol Sala.

Información e normas polas que se rexerá o Torneo Amigable Fútbol Sala

 1. O torneo celebrarase o día 24 de abril de 2015 en horario de 16:30 a 20:30 e estará dividido en dúas categorías:
  Categoría 1: Mozos de 12 a 14 anos
  Categoría 2: Mozos de 15 a 22 anos
 2. Para inscribirse no campeonato e necesario que un representante- delegado de cada equipo pase pola aula da xuventude para recoller o impreso de incrición onde terá que poñer os datos dos xogadores que forman o equipo e entregalo de novo na aula da xuventude.
 3. Os partidos terán unha duración de 24 minutos divididos en duas partes de 12 minutos, con 2 minutos de descanso entre parte e parte.
 4. As regras que rixen o xogo serán as mesmas que as da modalidade fútbol sala exceptuando a duración dos encontros.
 5. Haberá unha persoa que exerza o papel de árbitro. É de obrigado cumprimento aceptar a decisións que tome o árbitro.
 6. Calquera conducta antideportiva, violenta ou de falta de respeto cara os compañeiros ou o árbitro poderá ser sancionada do xeito que o arbitro considere axeitado, ata o punto de poder se expulsado da competición.
 7. Os gañadores de cada categoría serán obsequiados cunha cea para todo o equipo no Restaurante Mirás, xa que este encontro é patrocinado por este Restaurante.
 8. O Concello non se responsabiliza dos danos ocasionados en lesións propias que se ocasionen durante o partido entre os xogadores.
 9. Non se levará a cabo o torneo se non se xunta un mínimo de 4 equipos por categoría. O máximo será de 10 equipos entre as dúas categorías, por unha cuestión de tempo.
 10. En caso de inclemencias metereolóxicas (xa que o torneo realizarase en exterior) será a propia organización a que decida si se suspende o torneo ou non, en caso de que se cancele, os equipos serán informados da nova data na que se celebraría.
 11. Preferencia aos equipos nos que os xogadores esten empadroados no Concello de Oroso.Conmemoración 8 de marzo. Día da Muller.

Actividades venres 6 de marzo

Proxección de curtometraxes.
Proxección de curtometraxes para o alumnado de 1º e 2º da ESO e 6º de primaria. A actividade consiste en proxectar varias curtometraxes con temática relacionada co 8 de marzo en cada curso e despois o alumnado votará o que máis lle guste dos vistos. A cortometraxe gañadora levará un premio de 100€. O alumnado da ESO visionará as curtometraxes no propio centro escolar, mentres que o de 6º o fará no centro cultural Fernando Casas e Novoa. Os títulos das curtometraxes aínda nos os temos, xa volo faremos chegar.O horario é o seguinte:
1º da ESO as 9.20h
2º da ESO as 10.30h
6º de Primaria as 12h

Contos de nenas grandes e pequenas.
Contacontos da compañía A Tropa de Trapo, co título "Contos de nenas grandes e pequenas". Será no Centro cultural Fernando Casas e Novoa as 18h, para o público familiar, entrada gratuíta ata completar aforo.

Entrega de premios do concurso de fotografía.
No Centro cultural as 20:15h. Ademais de entregar os premios inaugurarase a exposición coas fotografías presentadas.

Recoñecemento das mulleres.
O Concello de Oroso seleccionará a mulleres do concello que ao longo da súa vida traballaron e se esforzaron para conseguir un mellor futuro para a súa familia e para a sociedade. O acto de recoñecemento terá lugar en cada casa da galardonada e acudirá o Alcalde e a concelleira de Muller.Novas

CarteisInformación específicaConcurso fotografía


Organiza:


Concello de OrosoSaúda de Nadal.

Benquerido veciño/a:

Quero aproveitar estas datas de Nadal para enviarche un afectuoso saúdo e convidarche a participar connosco nalgunha das moitas actividades que dende o Concello de Oroso temos programadas para celebrar estas festas. Estou convencido de que entre a nosa variada oferta atoparás algunha iniciativa do teu gusto. Teremos excursións, concerto de panxoliñas e da Escola de Música, obradoiros de Nadal, mercado da artesanía, torneo de pádel... e, por suposto, a Gran Cabalgata de Reis, na que che animo a participar se así o desexas. Unha oferta completa e variada, que podes consultar na nosa páxina web, e que está preparada para que gocemos todos xuntos e en familia.

Por iso, dende o Concello de Oroso decidimos este ano adiantar o acendido do alumeado de Nadal, como medida de apoio ao noso comercio local. Porque mercar no noso comercio non é so garantía de calidade, bo prezo e mellor atención, senón que así conseguimos que esas compras xeren riqueza en Oroso. Uns comercios que, á súa vez, colaboran coa campaña solidaria que dende o Concello lanzamos para que ningún neno ou nena quede sen agasallo de Reis. E, deste modo, esa gran familia de Oroso da que falaba se axuda mutuamente.

En nome da corporación municipal de Oroso deséxovos un Bo Nadal e un Ventureiro 2017.

Manuel Mirás Franqueira.
Alcalde de Oroso.
O Concello de Oroso abre o prazo para o curso de decoración de nadal de cupcakes e galletas.

O Concello de Oroso vén de abrir o prazo de inscrición no curso de decoración de nadal de cupcakes e galletas. Un curso dirixido a persoas maiores de 11 anos e que terá lugar nas instalacións do centro cultural de Sigüeiro os sábados 22 e 29 de novembro e o 13 e 20 de decembro en horario de 11:00 a 12:30 horas.

As persoas interesadas deberán formalizar a inscrición no Centro Cultural Fernando Casas e Novoa de Sigüeiro, en horario de 9 a 14 horas ou a traves do correo electrónico cultura@concellooroso.com. A inscrición farase por orde de rexistro e non hai data límite.

As cotas de inscrición serán de 40 euros para empadroados no concello e de 44 euros para non empadroados. No precio inclúese o material necesario para a realización do curso.

Descargar ficha de inscriciónEnsino.

Taboleiro de información


Campamento Urbano.

O Concello de Oroso e Escuela ConTalento poñen en marcha o Campamento Urbano "Semana Santa 2015". Un campamento dirixido a nenos e nenas en idade escolar (3 a 12 anos).

CAMPAMENTO URBANO

 • Datas: 30, 31 de marzo e 1, 6 de abril de 2015.
 • Prazo de inscrición: Inscrición previa
 • Prezos:
 •   COMPLETO DIAS SOLTOS
  07:30–15:30 32€ Consultar
  09:00–14:00 20 € Consultar
 • Prezo comida día: 5 €
 • Posibilidade de outros horarios e servizos (consultar)

Actividades

 • Inglés
 • Lectoescritura
 • Actividades Lúdicas
 • Liderazgo e comunicación
 • Salidas no entorno urbano

Información e inscricións

 • Concello de Oroso
  • Centro Cultural (981 690 903)
 • Escuela ConTalento
  • C/Carboeiro, 9 baixo (Sigüeiro)
  • (881 981 905 - 981 690 944 - 669 956 427)Concello e Mancomunidade de Ordes inician o programa "Hola Fabiola", un curso de informática básica para mulleres inmigrantes.

HOLA FABIOLA é un curso formativo on-line, de carácter modular, adaptado as necesidades de cada participante.
Con HOLA FABIOLA non so se pretende transmitir coñecementos “informáticos”, se non que o manexo de estas ferramentas sirva indirectamente para que as mulleres:

• Coñezan novos canais para a comunicación, co seu entorno próximo e comunidades de orixe.
• Descubran vías inéditas de integración, en materia de empleo, vivenda, trámites legais, etc.
• Melloren as súas técnicas de escritura e expresión, e aproveiten as ventaxes das TIC en materia de idiomas.
• Tomen conciencia sobre os seus dereitos en materia de igualdade e cómo exercerlos.
• Aprendan un pouco máis acerca da cultura española.
• Se acerquen as novas vías de participación en redes e asociacións.
• Saquen maior partido ao seu ocio e tempo libre.
• E adquiran capacidades que contribuan a súa mellora individual e colectiva.

Consiste nun aprendizaxe basado en aqueles aspectos do ordenador e Internet que poidan resultar de maior utilidade para as mulleres estranxeiras que residen en España. Trátase de acercar a tecnoloxía a circunstancias e necesidades reais. Para facilitar este enfoque articulouse o programa en torno ao desenvolvemento dunha historia protagonizada por persoaxes de diversas procedencias. O itinerario formativo xira, de este modo, en torno a historia entre estas mulleres.

Estructura del curso

O curso estructurase en oito módulos, inicialmente orientados a aprender as funcionalidades e ferramentas básicas do ordenador e Internet (aprendizaxe dos usos básicos) e posteriormente a mostrar tipos de contidos e aplicacións en Internet que resulten de interés (aprendizaxe das utilidades básicas).

¿A quén se dirixe?

Mulleres inmigrantes que residen na Comarca de Ordes, sen coñecementos ou coñecementos moi básicos do ordenador e Internet. Deben de tener un coñecemento básico nas linguas oficiais da comunidade.

Duración

100 horas lectivas
Impartiranse do 15 de setembro ao 28 de novembro de 2014. Os luns, mércores e venres de 9:30 a 12:30 h

Lugar de realización

Aula Informática (Aula Cemit)
Concello de Oroso
Rúa do Deporte, Sigüeiro (Oroso)

Inscrición e información

• CIM de Ordes (Mancomunidad de Ordes. C/ L. Xoxardo, s/n, Ordes. T. 981 682 108/ 981 680 002)
• Aula de informática e Servicios Sociais de Oroso (Concello de Oroso. C/ do Deporte, Sigüeiro (Oroso); T. 981 688950)

A realización do curso e gratuita.

[Descargar Información]

Campamento Xuvenil a Nigrán.

O campamento xuvenil de verán está destinado a nenos e nenas de 7 a 14 anos de idade, e terá lugar no Campamento de Nigrán dende o 5 ata o 12 de agosto.
Durante o campamento levaranse a cabo actividades como: rutas de senderismo, actividades multiaventura, actividades nauticas, excursións, rutas en barco, xogos e cancións...
Os prezos inclúen todo:

 • desprazamento ata o campamento
 • actividades
 • aloxamento e manutención

As prazas son limitadas e terán preferencia os/as emppadroados/as no Concello).

Prazo de inscrición:
Ata completar as prazas.

PREZOS

 • Empadroados: 140 €
 • Non Empadroados: 190 €

INFORMACIÓN E INSCRICIÓN
A formalización das solicitudes farase no Centro Cultural de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
A documentación que se debe presentar é a seguinte:

 • Solicitude de Inscrición
 • Anexo 1
 • Autorización de reportaxes de imaxe e son (Anexo 2)
 • Autorización recollida por outras persoas, se procede (Anexo 3)
 • Fotografía tamaño carné
 • Fotocopia tarxeta sanitaria
 • Informe ou certificado médico se fose o caso de padecer algunha enfermidade, minusvalía, intolerancia ou alerxia ou tomar algún medicamento
 • Xustificacnte de pago (Pagamento) - Tributos OnlineCampamento Xuvenil.

O campamento xuvenil de verán está destinado a nenos e nenas de 7 a 12 anos de idade, e terá lugar no Campamento Virxe de Loreto en Porto do Son dende o 14 ata o 21 de agosto.
Durante o campamento levaranse a cabo actividades como: tiro con arco, piragüismo, rutas de senderismo, actividades multiaventura, veladas, xogos e cancións...
Os prezos inclúen todo:

 • desprazamento ata o campamento
 • actividades
 • aloxamento e manutención

As prazas son limitadas (50 prazas) e terán preferencia os/as emppadroados/as no Concello).

Prazo de inscrición:
Ata completar as prazas.

PREZOS

 • Empadroados: 100 €
 • Non Empadroados: 150 €

INFORMACIÓN E INSCRICIÓN
A formalización das solicitudes farase no Centro Cultural de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas e martes e xoves de 17:00 a 20:00 horas.
A documentación que se debe presentar é a seguinte:

 • Solicitude de Inscrición
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria
 • Anexo 1
 • Autorización de reportaxes de imaxe e son (Anexo 2)
 • Autorización recollida por outras persoas (Anexo 3)
 • Fotografía tamaño carné
 • Xustificacnte de pago (Pagamento) - Tributos OnlineII Campus de baloncesto - Concello de Oroso.

O Campus

O II Campus de baloncesto do Concello de Oroso terá lugar durante 5 días dende o 16 ao 20 de xullo, e está organizado polo Concello de Oroso, xunto co APA do Instituto e a Empresa Brétema Ocio e Tempo Libre.

HORARIOS:

 • 10:00 - 11:45 Adestramentos de baloncesto.
 • 11:45 - 12:15 Descanso e refrixerio.
 • 12:15 - 14:00 Actividades de lecer (natación ou xogos), actividades deportivas, competicións e xogos varios

INSTALACIÓNS:

 • Pavillón polideportivo de Sigüeiro
 • Zona recreativa do Paseo do Río Carboeiro
 • Piscina municipal

INSCRIPCIÓNS:
No centro deportivo "Juanito Amigo Ferreiro" de Sigüeiro, tendo de prazo ata o día 12 de xullo.

IDADES:
Nenos/as con idades comprendidas entre os 6 e os 16 anos.

PRAZAS:
30 aproximadamente.

CUSTO:
55 euros, que inclúe os cinco días do campus de 10:00 a 14:00 horas e a entrada da piscina.

MATERIAL DEPORTIVO:
Corre a cargo do Concello, tanto o de basquet como o das actividades de lecer.Voluntariado Oroso.

Voluntariado Oroso

QUE É O VOLUNTARIADO?
O voluntariado é o conxunto de actividades desenvolvidas en áreas de interese xeral sempre que:

 • Teñan carácter solidario e altruista
 • Se realicen libremente
 • Se leven a cabo sen contraprestación material
 • Se desenvolvan a través dunha organización, pública ou privada, sen ánimo de lucro e dacordo con proxectos concretos

COMO ESTA REGULADO?
En Galicia, a acción voluntaria está regulada pola Lei 3/2000 de 22 de decembro, do Voluntariado de Galicia.

QUEN PODE SER VOLUNTARIO/A?
Calquera persoa maior de idade (ou maior de 16 anos con autorización paterna) que, en virtude dunha decisión libre e altruista decida participar nunha actividade voluntaria no seo dunha entidade, sen recibir una contraprestación material a cambio.

ENTRE OS TEUS DEREITOS

 • Recibir información, formación, orientación e apoio para as actividades que vas desenvolver
 • Estar asegurado/a contra riscos de accidentes e doenzas derivados do desempeño da actividade
 • A ser dotado de medios e recursos axeitado para o cumprimento das túas función
 • A cesar libremente na túa condición de persoa voluntaria
 • A que se certifique a túa actividade de persoa voluntaria con constancia dos teus datos persoais e a duración e natureza da actividade desenvolvida.
 • A túa acreditación persoal mediante un carné de voluntario

ENTRE OS TEUS DEBERES

 • Cumprir os compromisos adquiridos coa organización e respectar os fins e as normativas da mesma, así como gardar confidencialidade da información recibida.
 • Participar nas tareas formativas previstas
 • Respectar os dereitos das persoas beneficiarias e actuar de maneira dilixente e solidaria

EN QUE PODES COLABORAR?
No Concello de Oroso, podes colaborar , entre outros, nos seguintes proxectos e actividades:

 • VOLUNTARIADO CÍVICO: Entrada/saída do colexio, coidado do mobiliario urbán,...
 • APOIO ÁS PERSOAS MAIORES E DEPENDENTES: Acompañamento, xestións, recados, ...
 • VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL: Recuperación e mantemento dos espazos naturais, roteiros, Camiño de Santiago...
 • SOLIDARIEDADE SOCIAL: Roupeiro social, recollida de xoguetes, ...
 • VOLUNTARIADO CULTURAL E DEPORTIVO: Apoio en actividades como exposicións, eventos deportivos, obradoiros, ...
 • INFANCIA E XUVENTUDE: obradoiros, actividades, ...
 • INMIGRANTES: Axuda á integración, trámites, campañas de sensibilización, ...
 • PERSOAS CON DISCAPACIDADE: Acompañamento, axuda, ...SÓ NECESITAS UN POUCO DE TEMPO E MOITAS GANAS DE AXUDAR AOS DEMAIS. INTÉNTAO, VERÁS COMO TE SINTES RECOMPENSADO/APrograma "Bo Proveito".

O programa

O programa “Bo Proveito” está destinado a todos aqueles nenos e nenas escolarizados no Concello de Oroso. Preséntase como unha posibilidade para todos aqueles pais e nais que o precisen, ofrecendo así unha solución complementaria ao comedor escolar, que está totalmente saturado, xa que é unha solución máis á conciliación da vida laboral e familiar.

As familias monoparentais e as familias numerosas que o acrediten terán un desconto do 20% en cada un dos membros que asistan ao programa. No caso das familias nas que asistan dous irmáns, aplicaráselle un desconto do 20% ao segundo irmán. Estes descontos non son acumulativos.

FORMA DE PAGO: Domiciliación bancaria para as modalidades mensual e semanal e mediante a compra de bonos no comedor para os días soltos. Os que utilicen a quenda semanal deberán avisar a semana anterior. Para a modalidade de días soltos é necesario avisar da asistencia con 24 h de antelación no Centro cultural.

A desistencia e/ou falta de asistencia dos/as usuarios/as do servizo non suporá a redución nin exención da obriga do pagamento mentres non se formalice a baixa correspondente por escrito ante o rexistro municipal e causará efectos no mes seguinte, non procedendo á devolución do ingresado con anterioridade á data de comunicación da baixa. Tamén se dará de baixa a aqueles/as participantes que adebeden algún recibo.

Para aclarar posibles problemas ou dúbidas sobre o programa, poden facelo no tfno.: 981690903 ou nas oficinas do centro cultural de 9 a 14 horas de luns a venres.

PREZOS

 • Mensual: 95,74 €
 • semanal: 25,00 €
 • Diario: 6,00 €


 • Lugar:Centro Deportivo Juanito Amigo de Sigüeiro.
 • Datas:Prazo de preinscrición ata o 14 de xuño
 • Horario:de 14:00 a 16:00 horas.
 • Dirixido:A nenos/as escolarizados no Concello de Oroso.

 • Fotocopia da tarxeta sanitaria
 • Impreso da matrícula
 • Ficha de solicitude
 • Carta domiciliación bancaria
 • Fotografía tamaño carné
 • Impreso autorización prensa
 • Impreso autorización recollida neno/a por outra persoa
 • Impreso autorización recollida monitor/a
 • Título de familia numerosa ou documentación acreditativa de familia monoparental. (De ser o caso).
Lugar de presentación:
 • Rexistro do Concello de OrosoPrograma "Tardes Divertidas".

O programa

O programa “Tardes Divertidas” ten como obxectivo ofrecerlles aos nenos e nenas de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos un conxunto de actividades organizadas en torno ao seu desenvolvemento integral.
Por este motivo o modelo de actividades trata de estimular o desenvolvemento cognitivo, actitudinal e psicomotor, sen perder de vista o seu carácter lúdico e motivador. Pretende ofrecer, polo tanto, un conxunto de actividades variadas que contribúan á adquisición das diferentes competencias correspondentes a cada grupo de idade.
Os/as usuarios/as poderán acollerse á modalidade que máis lles interese.
O Concello subvencionará un 30% o prezo das actividades aos empadroados no Concello de Oroso.
A ANPA tamén subvencionará aos asociados.

OBXECTIVOS:

 • Conciliar a vida laboral e familiar
 • Ofrecerlles un servizo práctico a aqueles que o poidan necesitar
 • Coñecer o contorno máis próximo
 • Favorecer a asimilación de certos valores como a cooperación, a amizade, compartir, o respecto e a igualdade.
 • Estimular a imaxinación por medio da creación dun ambiente no que prime a creatividade e a orixinalidade.

ACTIVIDADES:

 • Ofrecer un tempo de talleres formativos de carácter recreativo, tempo de actividade física, e un tempo tamén para a realización de traballos escolares.
 • Exposición de traballos manuais
 • Animacións musicais e danzas tradicionais
 • Acompañamento a actividades que se realicen dentro das instalacións do CEIP
 • Circuítos de educación viaria
 • Festas temáticas

PREZOS

 • Mensual: 75 €
 • semanal: 25 €
 • Diario: 7 €


 • Lugar: C.E.I.P. de Sigüeiro.
 • Datas:
 • Horario: 15:45 a 20:30 (de luns a venres).

 • Documentación a presentar:
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria
  • Modelo de solicitude
  • Carta domiciliación
  • Fotografía tamaño carné
  • Impreso autorización prensa
  • Impreso autorización recollida neno/a por outra persoaPrograma "Bos Días Cole".

O programa

O programa “Bos días cole” é unha iniciativa coa que o Concello de Oroso busca facilitarlles aos pais e nais do municipio a conciliación da vida laboral e familiar, xa que lles permite deixar os cativos nas instalacións do CEIP de Sigüeiro e no CEIP Camiño Inglés dende as 7:30 horas ata o comezo das clases. Uns pequenos que pasan esas horas da mañá con obradoiros de traballos manuais, talleres de lectura de contos e diversos xogos.

 • Lugar: C.E.I.P. de Sigüeiro e C.E.I.P. Camiño Inglés.
 • Horario: 7:30 ata inicio xornada lectiva.
 • Dirixido: a rapaces de 3 a 12 anos.
 • Inclue: servizo de gardería e almorzo.

 • Documentación a presentar:
  • Matrícula (folla de inscrición)
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria
  • Certificado médico se fose o caso de que o usuario padeza algún tipo de enfermidade, intolerancia ou alerxia que o persoal da empresa encargada de xestionar o servizo deba ter en conta
  • Carta domiciliación
  • Certificado/libro de familia numerosa para acreditar dita situación e que se poida aplicar o desconto do 20% nas mensualidades
  • Xustificante de pago da matrícula (Taxas Concello de Oroso: www.concellooroso.com
 • Lugar de presentación da documentación: Rexistro Xeral do Concello.
 • Prazas: As prazas asignaranse por rigoroso orde de presentación de solicitudes.
 • Prazo renovación: do 1 ao 15 de xuño de 2017 (incluidos irmans de alumnos mantriculados curso anterior).
 • Prazo novas solicitudes: a partir do 16 de xuño de 2017 ata cubrir prazas.Portal Educativo - EducaOroso

Educaoroso é o portal educativo do Concello de Oroso. Neste portal de acceso gratuito a tódolos veciños e veciñas de Oroso poderán obter información de diversas ensinanzas, realizar cursos presenciais e on-line, alugar as aulas do telecentro, etc.Aula Mentor EducaOroso


A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, en colaboración co Centro Nacional de Información e Comunicación Educativa (CNICE) do Ministerio de Educación e Ciencia, poñen en marcha unha ampla oferta de cursos mediante o uso das últimas tecnoloxías informáticas e audiovisuais (internet). A oferta formativa facilita a oportunidade de actualizar o perfil profesional, potenciar o acceso ao emprego e aumentar a formación básica. Son ensinanzas non regradas para persoas adultas, abertas, flexibles e a distancia, con titoría telemática a través de internet.

Destinatarios.

Persoas maiores de 18 anos. Non se require titulación previa. Calquera adulto que se desexe formar para acceder a un posto de traballo ou aumentar o seu nivel cultural.

Organización.

As aulas onde se realizan as actividades de formación dispoñen de recursos tecnolóxicos avanzados, como ordenadores, número de conta en internet para cada alumno, CD-ROM, vídeos, biblioteca, etc…, así como un profesor-administrador que axuda aos alumnos/as nas súas conexións á rede, na comunicación co titor e en todo o que facilite o proceso de aprendizaxe.

O horario de asistencia á aula acórdase co profesor-administrador do centro.

O alumno/a recibe unha conta de correo gratuíta, datos de conexión a internet e non necesita asistir á aula, excepto para realizar a proba final presencial.

Os cursos poden iniciarse calquera día do ano escolar e cada alumno leva o seu ritmo de aprendizaxe.

O titor non está na aula, comunícase co alumno por correo electrónico e contesta en 24 horas a todas as dúbidas.

Acreditación.

Ao superar o curso, o alumno recibe unha certificación de aproveitamento emitida pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.Programa Diver

Os programas.

O Concello de Oroso pon en marcha, un ano máis, o programa DIVER OUTONO, DIVER NADAL, DIVER PRIMAVERA e DIVER VERÁN, que está dirixido a nenos e nenas en idade escolar.

Con esta iniciativa preténdese que durante as vacacións escolares os pais poidan conciliar a vida laboral e familiar, ademais de ocuparen o tempo de lecer dos seus fillos dun xeito divertido e educativo. Entre as actividades que se van realizar destacan as visitas e excursións, os obradoiros, a aprendizaxe e a interpretación de cancións ou a realización de xogos en equipo.

Diver Nadal

 • Datas: 10 días (22, 23, 24, 26, 29, 30 e 31 de decembro 2014 e 2, 5 e 7 de xaneiro de 2015).
 • Prazo de inscrición:
 • Mínimo participantes: 20 nenos/nenas de 3 a 12 anos.
 • Prezos:
 • CONCEPTO PREZO
  09:00 a 14:00 60 €
  07:30 a 15:30 90 €
  Día solto 09:00 a 14:00 7 €
  Día solto 07:30 a 15:30 10 €
  Almorzo 2 €
  Xantar 5 €
  Merenda 3 €
  Hora adicional 5 €

Inscrición.

 • Horario: de 9:00 a 14:00 horas
 • Lugar: Centro Cultural Fernando de Casas e Novoa
  • As inscricións deberán realizarse dentro dos prazos establecidos
  • Establécese un mínimo de 20 inscricións para poder levar a cabo a actividade
  • O Concello subvenciona estas actividades para os empadroados en Oroso que posuan algunha das seguintes condicións:
   1. Familia numerosa
   2. Familia monoparental
   3. Segundo irmán que participe na actividadeEducación de Adultos.

Actividades: Nivel I e Nivel II

Profesor das actividades: Miguel Anxo Gómez Mosquera

Tipo de actividades:

 • Alfabetización ou Nivel I
 • Consolidación de coñecemento e técnicas
 • Instrumentais ou Nivel II

Duración do Curso: outubro a setembro

Niveis

NIVEL I:
Coa actividade de alfabetización, preténdese correxir determinadas carencias nos coñecementos básicos e elementais que son precisos para o desenvolvemento e o progreso na vida cotiá.
Vai dirixido a persoas doutros países e culturas e a alumnos que saen do sistema educativo sen acadar os obxectivos marcados para, no primeiro caso, incrementar o nivel de adaptación á sociedade e no segundo atopar os coñecementos necesarios para a súa incorporación á vida laboral.

NIVEL II:
Vai dirixido a desempregados e ás amasa de casa. No primeiro caso para que poidan obter os coñecementos necesarios para adquirir un título e dispor así de maiores posibilidades á hora de atopar un emprego; e no segundo porque tende ser o grupo poboacional máis esquecido desde o punto de vista social, e porque é un colectivo cada vez máis numeroso e máis falto de posibilidades e medios de integración social.

Obxectivos

Os obxectivos primordiais perseguidos co desenvolvemento da actividade de Alfabetización son:

 • Concienciar ó alumnado da importancia que implica a adquisición e posterior posta en práctica da serie de coñecementos básicos e precisos para poder acadar certa independencia.
 • Actuar e desenvolverse con autonomía nas súas actividades habituais e nas relacións cos grupos ós que pertence (familia, escola, grupo de iguais, barrio ou vila), recoñecendo as súas propias posibilidades e limitacións e desenvolvendo un axeitado nivel de autoconfianza e autoestima.
 • Colaborar na planificación e na realización de actividades grupais, aceptando as normas e as regras que democraticamente se establezan, articulando os seus obxectivos e intereses cos dos outros membros do grupo, respectando puntos de vista distintos do propio e asumindo as responsabilidades que lles corresponden.
 • Coñecemento e dominio de actividades de carácter básico como: a lectura, a compresión do que se le, escritura básica, manexo do reloxo, rubricas, diferenciar as moedas,...
 • Encamiñar ó alumnado no uso e control de determinadas actividades cotiás precisas para o desenvolvemento do día a día, como poden ser: o uso do transporte público, execución dunha compra nun establecemento, solicitude dunha cita previa nun centro de saúde, uso correcto do teléfono, interpretación do calendario,....
 • Aprecia-la importancia dos valores básicos que rexen a vida e a convivencia humana e obrar de acordo con eles.
 • Comprender e establecer relacións entre feitos e fenómenos do contorno natural e social, valorando a interacción entre ambos, como elemento que inflúe na calidade de vida, e contribuír activamente, na medida das súas posibilidades, á defensa, conservación e mellora do medio ambiente.
 • Familiarización coa nova moeda para todos aqueles alumnos que presenten algunha dificultade no calculo necesario para realizar a conversión pesetas-Euros, Euros-pesetas.
 • Espertar a súa curiosidade e interese polas novas diarias que se fan públicas nos medios de comunicación (radio, televisión e prensa, entre outros) para acadar un maior coñecemento do mundo que nos rodea.
 • Comprender e producir mensaxes orais e escritas en galego e en castelán, atendendo a diferentes intencións e contextos de comunicación, así como comprender e producir mensaxes orais e escritas sinxelas e contextualizadas nunha lingua estranxeira.
 • Identificar e formular interrogantes e problemas a partir da súa experiencia diaria, utilizando tanto os seus coñecementos e os recursos materiais ó seu alcance como a colaboración ou a axuda doutras persoas para resolvelos de forma creativa e autónoma.

Descrición do desenvolvemento da actividade

As ensinanzas básicas iniciais de nivel I, ou de alfabetización, e de nivel II, ou de consolidación de coñecementos e técnicas instrumentais, están dirixidas a persoas adultas que non dominan as técnicas instrumentais elementais.
Os obxectivos establecidos para a actividade de NIVEL II non son os mesmos que os establecidos para o Curso de Alfabetización.
O obxetivo primordial a acadar é o de correxir as necesidades e carencias formativas que posúen, coa finalidade expresa de que podan acceder a secundaria e abordar o titulo nun futuro próximo, preciso para a súa posterior inserción laboral na maioría dos casos, para promocionarse no emprego ou para a satisfacción personal nos casos restantes.
A interrelación significativa de capacidades dota de pleno sentido os obxectivos ó explicitar cal queremos salientar, en que contexto e con que grao se debe dar e que outras capacidades esixe para o seu axeitado desenvolvemento.
Por outra parte, a ordenación de obxectivos non responde a unha relación de prioridade entre eles, xa que todos colaboran por igual á consecución das finalidades do ensino.
Inténtase tamén acadar outra serie de obxetivos que poden chegar a ser tanto ou máis interesantes, coma:

 • Potenciar o compañeirismo e o asociacionismo como vía de integración social e de cara á inserción laboral.
 • Fomentar a implicación e participación do alumnado nas distintas actividades, tanto de carácter didáctico como todas aquelas alleas ó círculo de ensino, pero que forman parte do contorno comunitario da que forman parte.
 • Concienciar ó alumnado da relevancia que conleva a formación, a adquisición dunhos coñecementos básicos precisos para o desenvolvemento personal.
 • Utilizar técnicas elementais de recollida de datos para obter información sobre fenómenos e situacións do seu contorno, representalos gráfica e numericamente e formar un xuízo sobre a mesma.
 • Conseguir empregar habitualmente o sistema decimal de numeración e utilizar adecuadamente as operacións elementais para resolver problemas da vida cotiá.
 • Conseguir estratexias de cálculo mental para a resolución de problemas elementais, utiliza-lo cálculo aproximado para predici-lo resultado de problemas e a estimación de medidas.
 • Utilizar adecuadamente os instrumentos de medida e cálculo.
 • Perseguir un clima social idóneo dentro da aula, co obxetivo de equilibrar as diferencias personales e a capacidade de adquisición de coñecementos.